Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to inaczej pełna księgowość. Zobligowane są do niej spółki prawa handlowego oraz firmy, których przychód osiągnął w danym roku równowartość w złotych 2 mln euro lub których wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.) – bez względu na przychody.

Decydując się na to, by księgowość była prowadzona przez firmę zewnętrzną, wybiera się bardziej opłacalne rozwiązanie niż w przypadku zatrudnienia do tego celu własnego specjalisty. Równocześnie jako Verto Audit gwarantujemy rzetelność i pełną poprawność naszej rachunkowości. Prowadzone księgi zawsze będą zgodne z wymaganiami urzędów.

 

Usługi wchodzące w skład pełnej księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych – okresowych i rocznych (VAT, PIT, CIT),
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań do GUS, wynikających z ewidencji księgowej oraz sporządzanie sprawozdań DG-1 i F-01
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat itp.),
 • reprezentowanie Klientów przed organami kontroli skarbowej,
 • monitoring zobowiązań i należności.
Interesuje Cię nasza oferta?

Zleć swoją obsługę księgową doświadczonym specjalistom. Skontaktuj się z nami i omówmy potrzeby Twojej firmy!

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow

Opracowywanie zakładowych planów kont

Do tworzenia zakładowego planu kont zobowiązane są wszystkie firmy, które prowadzą pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe. Wynika to z Ustawy o rachunkowości, która szczegółowo określa formę tego rodzaju dokumentacji.

Zakładowy Plan Kont stanowi rodzaj systemu porządkującego czynności rachunkowe firmy. Rejestruje aktywa, pasywa oraz zdarzenia gospodarcze. Jest niezbędny do przeprowadzania prawidłowych rozliczeń, stanowiąc podstawę polityki finansowej organizacji.

Stworzenie optymalnego Zakładowego Planu Kont wymaga rzetelności, doświadczenia i doskonałej znajomości Ustawy o rachunkowości, ponieważ jego kształt decyduje o efektywności i prawidłowości wszystkich działań w rachunkowości firmy.

Specjaliści, którzy go przygotowują, powinni wykazywać się także elastycznością, ponieważ Zakładowy Plan Kont należy dostosować do specyfiki działalności i branży klienta. Każda firma jest inna a jej procesy indywidualne.

W Zakładowym Planie Kont zawieramy m.in.:

 • wykaz zawartości księgi głównej. Znajdują się tam takie pozycje jak: konto aktywów trwałych, konta rozrachunków i roszczeń, konto wartości niematerialnych i trwałych, konta rozrachunków i roszczeń czy konto rachunków bankowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (konta zasadnicze). Określamy także zasady funkcjonowania tych kont,
 • zasady tworzenia oraz funkcjonowania kont pomocniczych (analitycznych),
 • metody wyceny i ewidencjonowania majątku firmy oraz amortyzacji, kalkulacji oraz ewidencji kosztów i tym podobne elementy szczegółowe polityki rachunkowości organizacji,
 • zapisy typowych dla firmy Klienta operacji gospodarczych.
Interesuje Cię nasza oferta?

Zleć swoją obsługę księgową doświadczonym specjalistom, Skontaktuj się z nami i omówmy potrzeby Twojej firmy!

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, czyli tzw. uproszczona księgowość to prosta i klarowna ewidencja przychodów i kosztów. Na jej podstawie możliwe jest wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez firmy, które korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z podatku liniowego. Należeć do nich mogą:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie.

Jednocześnie wielkość przychodu firmy wraz z podatkiem VAT nie może przekroczyć w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro. W innym przypadku musi ona zacząć prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe).

W ramach usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • ewidencjonujemy przychody oraz koszty firmy,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia,
 • prowadzimy rejestr VAT oraz sporządzamy deklarację VAT/VAT EU za dany miesiąc,
 • sporządzamy deklaracje ZUS,
 • przesyłamy do Urzędu Skarbowego miesięczne pliki kontrolne,
 • sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego zeznania roczne PIT-36, PIT-36L,
 • przygotowujemy sprawozdania dla GUS oraz innych urzędów,
 • reprezentujemy firmę w kontaktach z urzędami oraz służymy pomocą w trakcie kontroli podatkowych,
Interesuje Cię nasza oferta?

Zleć swoją obsługę księgową doświadczonym specjalistom, Skontaktuj się z nami i omówmy potrzeby Twojej firmy!

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow

Prowadzenie rejestru VAT

Wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia rejestru VAT. Stanowi on podstawę dla rozliczania podatku od towarów i usług. Umożliwia sporządzenie deklaracji VAT i docelowo pozwala przedsiębiorcy na odliczenie tego podatku.

W rejestrze znajdują się wszystkie kwoty z faktur zakupowych pozwalające na odliczenie VAT. Należą do nich dokumenty, które obejmują koszta kwalifikowane, a zatem związane bezpośrednio z działalnością firmy.

Rejestr zawiera także kwoty niedające możliwości odliczenia VAT oraz dane określające przedmiot i podstawę opodatkowania. Znajduje się tam kwota podatku należnego i podatku naliczonego. Podatek naliczony odejmuje się od kwoty podatku należnego i na tej podstawie oblicza kwotę, którą podatnik jest zobowiązany opłacić, lub która podlega zwrotowi.

Prowadząc Rejestr VAT, sporządzamy deklaracje miesięczne lub kwartalne. Usługę tę oferujemy także w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) i prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów (księgowości uproszczonej).

Interesuje Cię nasza oferta?

Zleć swoją obsługę księgową doświadczonym specjalistom, Skontaktuj się z nami i omówmy potrzeby Twojej firmy!

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow

Prowadzenie rozliczeń z ZUS

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi odprowadzania składek ZUS. Są wśród nich:

 • składki emerytalne,
 • składki rentowe,
 • składki wypadkowe,
 • składki zdrowotne
 • składki na Fundusz Pracy (nieobowiązkowe dla niektórych grup przedsiębiorców),
 • dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe (które pozwalają uzyskać zasiłek chorobowy).

Prowadząc rozliczenia z ZUS zajmujemy się m.in.:

 • obliczaniem wysokości składek ZUS i należności z tytułu świadczeń chorobowych, funduszu pracy oraz FGŚP. Informacje na temat niezbędnych do opłacenia składek przesyłamy klientowi,
 • sporządzaniem i składaniem miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • obsługą wszystkich procesów związanych z zatrudnieniem: zgłaszaniem nowych pracowników do ZUS i wyrejestrowywaniem byłych, wprowadzaniem do systemu i aktualizacją danych zatrudnionych, a także danych o zmianach w stosunku pracy czy przygotowaniem raportów miesięcznych dla każdego pracownika.

Jesteśmy kompetentnym i pomocnym doradcą podczas kontroli ZUS, nie pozostawiając klientów w tej kwestii samych sobie. Informujemy ich także o wszelkich zmianach w prawodawstwie związanym z ZUS oraz udzielamy porad dotyczących przepisów. Znamy je od podszewki i na bieżąco śledzimy wszystkie modyfikacje, jakie w nich zachodzą. Nasze rozliczenia są rzetelne i oparte na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie obsługi kadr i płac. Nasi klienci mają także pewność, że nie pominą terminów rozliczeń oraz że obsługa kwestii związanych z ZUS nawet przedsiębiorstwa zatrudniającego bardzo wielu pracowników będzie przeprowadzona w pełni prawidłowo.

Sporządzanie wniosków kredytowych

Firma, która chce starać się o kredyt w banku, w pierwszej kolejności musi wypełnić odpowiedni wniosek kredytowy. Należy do niego także dołączyć liczne załączniki, stosowne do rodzaju kredytu.

Sporządzanie tego rodzaju wniosku to zadanie bardzo złożone, które najlepiej powierzyć doświadczonym specjalistów, by nie narażać się niepotrzebnie na odmowę banku. W ramach naszych usług opracowujemy takie załączniki jak biznesplany, analizy wrażliwości czy prognozy ekonomiczne. Opieramy się przy tym na rzetelnych analizach stanu finansów firmy.

Jako osoby „z zewnątrz” (podobnie jak później analitycy banków), potrafimy obiektywnie ocenić, założenia przyjęte przez klientów. Często proponujemy alternatywne rozwiązania, które mogą dać firmie większe szanse na zdobycie optymalnego kredytu. Opieramy się przy tym na doskonałej znajomości branży finansowej i jej instrumentów.

Dogłębna znajomości problematyki finansów, czyni z nas kompetentnych negocjatorów podczas starań o kredyt. Bierzemy na siebie także kontakt z bankami, odpowiadając na ich ewentualne pytania.

Opracowywanie instrukcji inwentaryzacyjnych

Instrukcja inwentaryzacyjna to dokument dotyczący zasad przeprowadzania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w firmie. Jego posiadanie w obliczu Ustawy o rachunkowości nie jest obowiązkowe. Warto jednak zastanowić się nad sformułowaniem instrukcji, ponieważ reguluje ona szczegółowo kwestie związane z inwentaryzacją, co jest znacznym ułatwieniem podczas jej przeprowadzania.

Instrukcja dotyczy takich kwestii jak: terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, jej formy oraz metody, techniki inwentaryzacyjne, etapy inwentaryzacji, kompetencje osób, które ją przeprowadzają i inne.

Instrukcja inwentaryzacyjna to kompleksowy dokument, który przygotowujemy w oparciu o staranną analizę działania firmy pod względem jej aktywów i pasywów. Zlecenie nam zadania jego stworzenia to zdanie się na rzetelnych specjalistów, którzy skonstruowali już niezliczoną ilość instrukcji dla firm wielu branż.

Interesuje Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami i ułatwij sobie proces inwentaryzacji!

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow

Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych

Składanie deklaracji i zeznań podatkowych jest obowiązkowe dla każdego podatnika. Są to dokumenty zarówno indywidualne, jak i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach obsługi księgowej (prowadzenia ksiąg rachunkowych i księgi przychodów i rozchodów), a także w formie niezależnej usługi wyręczamy naszych klientów w konieczności przygotowywania tych dokumentów.

Sporządzane przez nas deklaracje i zeznania podatkowe to:

 • deklaracje roczne PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A i inne),
 • deklaracje VAT,
 • jednolite pliki kontrolne (wysyłane co miesiąc do Urzędu Skarbowego),
 • deklaracje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dzięki doskonałej znajomości przepisów prawa, doświadczenia w finansach oraz rzetelności naszych specjalistów, dokumenty, które dostarczamy, są profesjonalnie przygotowane i nie zachodzi ryzyko, że zostaną zakwestionowane przez Urząd Skarbowy.

Interesuje Cię nasza oferta?

Zdaj się na nas w kwestii rozliczeń z fiskusem. Napisz lub zadzwoń, by omówić szczegóły!

Telefon 58 300 00 64 Przejdź do formularza arrow